Botshare

Zrównoważony rozwój

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 

Aby być jak najbardziej wydajnym, systematycznie stosujemy działania Lean manufacturing i Lean energy, inwestujemy zasady lean manufacturing w strategię zrównoważonego rozwoju Botshare i systematycznie je doskonalimy, co pozwoli naszemu przedsiębiorstwu osiągnąć największą poprawę w zakresie operacyjnym, energetycznym i wydajności środowiskowej.

Wdrażając nasze zarządzanie Lean, Energy and Greenhouse Gas Management, systematycznie monitorujemy procesy produkcyjne w celu wykrywania oznak marnotrawienia energii i emisji gazów cieplarnianych, pomiaru rzeczywistego zużycia energii i kosztów w czasie oraz wykorzystania możliwości oszczędności energii poprzez krótkie ukierunkowane interwencje.
Wykonujemy mapowanie strumienia wartości i energii, aby zidentyfikować możliwości doskonalenia w kontekście całego „strumienia wartości” produktu lub usługi.
Botshare z zadowoleniem przyjmuje zaangażowanie naszych pracowników i często organizuje wydarzenia Energy Kaizen, podczas których wspólnie identyfikujemy i wdrażamy pomysły pracowników dotyczące oszczędzania energii i redukcji odpadów poprzez szybkie wydarzenia usprawniające procesy.
Nasi menedżerowie stale dokonują przeglądu naszych zakładów produkcyjnych pod kątem redundancji mocy produkcyjnych lub outsourcingu procesów w celu zminimalizowania parku maszynowego i maksymalizacji wykorzystania partnerów. Wierzymy w technologię i współdzielenie zasobów.

Cała nasza praca od postawienia zadania, omówienia, rozpoczęcia prac projektowych, doboru materiałów i technologii, przetestowania MVP, opisywania procesów produkcyjnych, wytwarzania wyrobów, tworzenia zasad jego eksploatacji i utylizacji - wszystko to opisane jest w normach zakładowych. Nasze działania są w jak największym stopniu zdigitalizowane i ustandaryzowane, aby osiągnąć wysoką efektywność w analizie procesów, transferze technologii, maksymalnej produktywności i wydajności produkcji.
Systematycznie monitorujemy logistykę części od naszych partnerów, logistykę w ramach produkcji i dostaw gotowych produktów, aby sprawdzić, czy są szanse na poprawę tras, skrócenie przestojów, zminimalizowanie podróży i zwiększenie ogólnej wydajności.
Naszym partnerom oferujemy w pełni opisany układ zakładu, rozmieszczenie urządzeń i kolejność procesów w celu poprawy przepływu produktów i zmniejszenia zużycia energii oraz związanych z tym skutków. 

CELE ONZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Botshare covers 6 UN Sustainable Development Goals. Following these 6 principles is the foundation of Botshare's mission and sustainability strategy. These Goals were identified as the most relevant to the company and to which Botshare can make the most meaningful global contribution.

With our extensive experience in projects, we offer environmentally friendly solutions through efficient autonomous robotic systems - from analysis, design and engineering to installation, staff training and deployment.
Lean means systematic efficiency and order down to the smallest detail. Performing daily tasks, we are studying the raw materials to further reduce our energy needs, we invest in quality machine parts, utilise production space, consider the energy needs of the equipment and use multitasking hardware.
We enjoy working in a clean, healthy, quiet, dust and chemical free environment - this is our choice and we extend it to everything we do.

digitalization Botshare

CYFRYZACJA PROCESÓW

Our Team systematically makes every effort to describe and digitalise absolutely all processes within our Company. Each direction of the company has a strategic plan that coincides with our Vision, Mission and does not contradict the Values.

For such areas as software development, electronics and design - methodology, standards and development policies are mandatory. 

Working with our partners we pay maximum attention to analyse, optimise, standardise and digitise the processes of production, procurement, quality assurance and management.

For quick adaptation of personnel both within our company and for partners, we systematically develop the Knowledge Base and the training courses in LMS.

Each of our clients is offered a common partner base of suppliers and contractors to optimise delivery and production processes.

Sustainable decentralised business model

Strategia zrównoważonego rozwoju Botshare jest w pełni odzwierciedlona w naszym modelu biznesowym - dzielimy się technologiami i zasobami, dokonujemy transferu technologii w celu przyspieszenia globalnego postępu, szerzymy naszą ideologię współdzielenia na rzecz zrównoważonej i wzajemnie korzystnej współpracy.

Naszą korzystną zasadą jest zdecentralizowane pozyskiwanie ekspertyz, scentralizowane inwestycje w R&D, daje nam możliwość szybkiego zwiększania przewagi konkurencyjnej i przewagi technicznej nad firmami o klasycznym lub tradycyjnym modelu biznesowym.

Partnerstwo z Botshare jest zawsze korzystne dla obu stron. 


Kontakt

Chętnie porozmawiamy o współpracy i odpowiemy na Twoje pytania.

CRM form will load here